پیام رئیس پوهنتون ننګرهار 

پوهنتون ننګرهار که درسطح کشور دومین مرکز بزرګ علمی و اکادمیک بوده  و از سیر علمی آن (۵۹) سال سپری می شود و در پرتو فعالیت های علمی و اکادمیک، سعی و تلاش خویش را بیشتر از نیم قرن در زمینه­های مختلف دست اوردهای بزرګی در ديپارتمنت ها و رشتته­های جداګانه داشته که تا به حال نزدیک به (۴۰) چهل هزار تن کادرهای علمی را آموزش و پرورش و به سطح کارشناس و غرض خدمت به جامعه تقدیم نموده است، که حال در جهت بازسازی کشور تاثیر به سزایی داشته و در نتیجه ګام های استواری را در این عرصه بر می دارد.

پوهنتون ننګرهار افتخار برنامه ها و پروګرام های علمی از کمیونیتی کالج اسوسیت دګری تا لیسانس، ماستری و دکتورا را دارا می باشد و در سطح منطقه و کشور منحیث یک مرکز علمی توانا برای تقویت، انکشاف و معیاری نمودن پروګرام های علمی یاد شده سعی و تلاش بیشتر می نماید.

این پوهنتون نظر به دورنمای خویش عزم راسخ دارد تا در آینده با کمک استادان مسلکی و بلند رتبه، تحقیقات علمی و اکادمیک، برنامه هاى خوبتر و بهتر تدریس، توامیت علمی و مسلکی بین المللی، ارایه خدمات خوبتر و بهتر برای محصلان در سطح کشور، منطقه و جهان باور و اعتبار خاصی را به دست آورد.

اداره­ی پوهنتون متعهد است که با در نظرداشت قوانین، مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی زمینه ی خوبتر و بهتر آموزش را فراهم نماید، که به همین اساس برای معیاری نمودن کریکولم و نصاب، ایجاد محیط اموزش خوبتر و توامیت ها با مراکز و موسسات علمی در سطح ملی و بین المللی و در مجموع برای انکشاف و بازسازی زیربناهای علمی، تدریسی و فزیکی پوهنتون سعی و تلاش می ورزد.

ما به این باوریم، که پوهنتون ننګرهار با داشتن اعتبار عالی اکادمیک، تیم مسلکی بهتر و تعهدات خویش در سطحه منطقه و کشور مانند ګذشته، بهترین پرورشګاه کادرهای علمی بوده و در پرتو روشنای علمی و فرهنګ ګوشه و کنار کشور را درخشش می بخشد.

به همین ارزو

پوهاند داکتر خلیل احمد بهسودوال

رئیس پوهنتون ننګرهار